Browsing by Author Lê Hồng Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 40

 • Luathoc3.2004_B3_Mohinhcongtymecon.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (2004)

 • Bài viết đề cập về mô hình công ty mẹ - công ty con dưới góc độ pháp lý bao gồm một số vấn đề sau: (1) Hiểu thế nào là mô hình công ty mẹ - công ty con. (2) Bản chất kinh tế công ty mẹ - công ty con. (3) Bản chất và những đặc trưng pháp lý của mô hình công ty mẹ - công ty con. (4) Một vài suy nghĩ về việc xây dựng tập đoàn theo mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam.

 • Luathoc4.1995_B4_PhapluatHoaky.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (1995)

 • Bài viết đề cập một số điểm cơ bản của việc tổ chức và hoạt động của công ty trong pháp luật Hoa kỳ. Những điểm này có thể tham khảo để hoàn thiện luật công ty ở Việt Nam

 • Luathoc3.1996_B4_Cautrucvoncongty.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (1996)

 • Vốn của công ty là cơ sở vật chất cho hoạt động của nó. Có thể nói sự tồn tại và tin cậy của một công ty trước các đối tác phụ thuộc vào cấu trúc vốn và tư cách pháp lý của công ty. Thông thường vốn công ty được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Công ty có thể có vốn cơ hữu của mình và vốn trích lại từ lợi nhuận.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách trình bày tổng quan về chính sách công, hoạch định chính sách công và thực thi chính sách công, bao gồm: khái niệm, vai trò, chủ thể tham gia, yêu cầu đối với chính sách công, những yếu tố ảnh hưởng, quy trình, mô hình hoạch định chính sách công và phương pháp đánh giá tác động chính sách); và thực thi chính sách công.

 • 40_HINHSUHOA_TC_SO8_NAM2004.pdf.jpg
 • 2004


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (2004)

 • Electronic Resources; Tìm hiểu về luật doanh nghiệp và luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Phân tích một vài khía cạnh của luật doanh nghiệp nhà nước 2003 so với luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và với chủ chương chính sách của Đảng về cải cách loại hình doanh nghiệp này: Cách tiếp cận đối với doanh nghiệp nhà nước; quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước; tác động tới việc cổ phần hóa; về khía cạnh kỹ thuật lập pháp. Toàn bộ những phân tích mang tích khái quát trên cho thấy luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 chưa thực sự tao ra được một nền tảng pháp lý vững chắc cho cải cách doanh nghiệp nhà nước

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách phân tích, luận giải vấn đề đồng thời nêu ra một số vấn đề có thể còn có nhiều luồng ý kiến và được tiếp tục nghiên cứu trong việc phân tích, hoàn thiện mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.