Browsing by Author Lê Hồng Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 16 to 35 of 40

 • 40_HINHSUHOA_TC_SO8_NAM2004.pdf.jpg
 • 2004


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (2004)

 • Electronic Resources; Tìm hiểu về luật doanh nghiệp và luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Phân tích một vài khía cạnh của luật doanh nghiệp nhà nước 2003 so với luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và với chủ chương chính sách của Đảng về cải cách loại hình doanh nghiệp này: Cách tiếp cận đối với doanh nghiệp nhà nước; quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước; tác động tới việc cổ phần hóa; về khía cạnh kỹ thuật lập pháp. Toàn bộ những phân tích mang tích khái quát trên cho thấy luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 chưa thực sự tao ra được một nền tảng pháp lý vững chắc cho cải cách doanh nghiệp nhà nước

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách phân tích, luận giải vấn đề đồng thời nêu ra một số vấn đề có thể còn có nhiều luồng ý kiến và được tiếp tục nghiên cứu trong việc phân tích, hoàn thiện mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • 69_NHUNGKHIACANH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2005.pdf.jpg
 • 2005


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (2005)

 • Những khía cạnh pháp lý quốc tế chủ yếu của đa dạng học sinh: Xác định một khái niệm chuẩn, được chấp nhận phổ biến ở các quốc gia về đa dạng học sinh; xác định các nguyên tắc cơ bản mà hệ thống pháp luật các quốc gia cần nội hóa để định hướng cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật về đa dạng học sinh; xác định quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên -- Sự thể hiện các khía cạnh pháp lý quốc tế trong pháp luật Việt Nam: Sự thể hiện các khái niệm cơ bản về đa học sinh trong pháp luật Việt Nam; Sự thể hiện một số nghĩa vụ pháp lý quốc tế về đa học sinh trong pháp luật Việt Nam

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2020)

 • Tài liệu phân tích, đánh giá những thành công và hạn chế của hệ thống pháp luật kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống pháp luật về kinh tế; dự báo và đề xuất các khuyến nghị, giải pháp cho chặng đường phía trước.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách nghiên cứu pháp luật về môi trường; không những nhằm mục tiêu làm rõ, làm nổi bật những điểm mạnh đã đạt được, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của hệ thống pháp luật về môi trường mà còn hướng tới đề xuất các giải pháp khắc phục những điểm còn hạn chế, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ giữa quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với các hệ thống pháp luật khác có liên quan; đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức và cá nhân đối với công tác bảo vệ môi trường.

 • NNPL4.15-B1.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (2015)

 • Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 đang được sửa đổi và hoàn thiện nhằm hiện thực hóa những định hướng phát triển cơ bản của đất nước được hiến định trong Hiến pháp 2013. Một trong những nội dung sửa đổi của Dự thảọ BLDS đang gây tranh luận là việc thay thế khái niệm tài sản và quyền tài sản bằng khái niệm vật và vật quyền. Bài viết phân tích các quy định của Dự thảo về vấn đề này từ góc nhìn toàn diện, nhất là từ những khía cạnh lý luận về tài sản và sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam.