Browsing by Author Quốc hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 3071 to 3090 of 4401

 • Ky yeu hoat dong_UBVHGDTNND_khoa XI.pdf.jpg
 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2011-7-28)

 • Tập hợp các báo cáo thẩm tra chính thức của Uỷ ban về tờ trình và dự thảo luật do Chính phủ trình Quốc hội; các báo cáo, thuyết trình của Uỷ ban được trình bày hoặc gửi tới đại biểu Quốc hội; các báo cáo của các đoàn giám sát, đoàn đi thăm và trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài; báo cáo công tác hàng năm, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; danh mục các chuyên đề do Thường trực Uỷ ban chỉ đạo Vụ chuyên môn thực hiện việc khảo sát...

 • KY tc va hoat dong_UBCVDXH khoa XI.pdf.jpg
 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2007-3-19)

 • Kỷ yếu chia thành 2 quyển, gồm những văn bản về các hoạt động chính của Uỷ ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI (2002 - 2007) nhằm khái quát hoạt động của Uỷ ban trong công tác lập pháp, giám sát và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban, thể hiện những đóng góp tích cực của Uỷ ban vào thành quả chung của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI.

 • 2.pdf.jpg
 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (4-1961)

 • Diễn biến toàn bộ kỳ họp Quốc hội khoá II - kỳ họp thứ hai (từ ngày 11 đến 20 tháng 4 năm 1961 tại Hà Nội. Quốc hội họp kỳ nàv giữa lúc tình hình có nhiều thuận lợi mới. Trên thế giới, phe xã hội chủ nghĩa được củng cố và tăng cường. Trong nước, sau khi chúng ta hoàn thành Ihắng lợi kế hoạch 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, bộ mặt của miền Bắc đã và đang đổi mới.

 • Ky yeu hoat dong_UBKHCNMT_khoa XI.pdf.jpg
 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2006)

 • Giới thiệu chung và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban, cuốn sách gồm 5 phần: Hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI trong công tác lập pháp; Một số báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI về tình hình thực hiện các công trình quan trọng quốc gia; Một số thuyết trình và báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI; Một số báo cáo công tác nước ngoài của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI; Trích một số bài viết, phát biểu của thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI.

 • Ky yeu_UBKTNS_khoa XI.pdf.jpg
 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2016-8-17; 2007-7-11)

 • Tập hợp các báo cáo chính thức của Ủy ban trình Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, bao gồm Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách; Các báo cáo thẩm tra dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Các báo cáo thẩm tra về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các báo cáo về giám sát.

 • Ky yeu hoat dong_UBTP_KhoaXII.pdf.jpg
 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2011-3)

 • Tập hợp các bài viết phản ảnh quá trình hình thành, phát triển của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, đồng thời cũng lưu giữ và hệ thống hóa các tư liệu về hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên của Ủy ban Tư pháp. Nội dung kỷ yếu gồm 2 phần: Phần 1: Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Ủy ban Tư pháp. Phần 2: Những hoạt động chủ yếu của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII.

 • KY_hoat dong doi ngoai cua QH khoa XI.pdf.jpg
 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2008-3-13)

 • Tập hợp các báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc các nước của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam; báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc tại Việt Nam của lãnh đạo Quốc hội các nước; báo cáo kết quả tham dự các hội nghị liên nghị 2 viện của các đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và kết quả tổ chức các hội nghị liên nghị viện của Quốc hội Việt Nam.

 • item.jpg
 • Văn bản pháp luật


 •  (2020-06-16)

 • Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2020. Luật gồm có 7 chương, 41 Điều; Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.