Browsing by Author Võ Nguyên Giáp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 23

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1966)

 • Cuốn sách trích dẫn một số ý kiến về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Hồ Chủ Tịch, của các đồng chí: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Song Hào. Trong bài có trích dẫn thêm toàn văn bài "Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược".

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (1955-03)

 • Báo cáo nêu rõ Hiệp định Giơ-ne-vơ là một thắng lợi to lớn của dân tộc. Chúng ta hết sức tôn trọng và triệt để thi hành hiệp định. Tuy nhiên đế quốc Mỹ, thực dân Pháp cùng bè lũ tay sai đang ra sức phá hoại hòa bình không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn Đông Dương. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập - dân chủ trong toàn quốc.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1974)

 • Nội dung cuốn sách gồm một số lớn những bài viết và nói quan trọng từ 1958 đến nay trong đó có: Một số bài về Đường lối quân sự của Đảng trong Cách mạng tháng Tám; Một số bài về Đường lối quân sự của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thục dân Pháp và một số lớn bài về Đường lối quân sự của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của toàn dân ta ở cả hai miền Nam Bắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1966)

 • Đây là cuốn sách viết về các bài nói chuyện của ba đồng chí Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Song Hào trong Đại hội Thanh niên Quyết đẳng toàn quân lần thứ nhất. Các đồng chí đã nêu lên những vấn đề cơ bản nhất, đồng thời là văn tả thực nhất mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi thanh niên trong lực lượng vũ trang nhân dân cần học tập, tu dưỡng, quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1975)

 • Cuốn sách viết về Hồ Chủ tịch - lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch. Phân tích đường lối cách mạng và đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung vào tăng cường đoàn kết, vững bước tiến lên; tiếp tục dự nghiệp cách mạng vĩ đại; tiếp tục thực hiện di chúc thiêng liêng.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1967)

 • Cuốn sách tổng kết những kinh nghiệm lớn của Đảng về đấu tranh vũ trang và xây dựng lục lượng vũ trang cách mạng trong thời kỳ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và kháng chiến lần thứ nhất chống thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ được tác giả khái quát lại và nêu lên trong cuốn sách này hiện nay vẫn có giả trị rất lớn, gíúp chúng ta hiểu rõ đường lối quân sự mác-xít của Đảng, củng cố hơn nữa lòng tin của chúng ta vào sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt của Đảng, vào sự tất thắng của dân tộc ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứ nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1970)

 • Ghi lại một số hình ảnh tư liệu lịch sử đáng quý của Bác thời kỳ đầu mới giành được chính quyền, khi vận mệnh của Tổ quốc đã có lúc “ngàn cân treo sợi tóc" nhân ngày kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chủ tịch.

 • item.jpg
 • Phát biểu


 •  (1955-03)

 • Đại tướng nói rõ chính sách củng cố Quốc phòng, củng cố quân đội bao gồm việc củng cố bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và củng cố dân quân; nói rõ một điểm là muốn củng cố Quốc phòng, củng cố quân đội thì trước hết, trong nhân dân ta và trong quân đội ta cần phải có một nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ đó. Khẳng định nhiệm vụ củng cố quốc phòng là nhiệm của của quân đội và nhiệm vụ của toàn dân.

 • item.jpg
 • Bài phát biểu


 •  (1955-03)

 • Đại tướng tóm lược chủ trương, chính sách của Hồ Chủ tịch và Chính phủ ta tiếp tục tôn trọng hiệp định, thi hành đúng hiệp định và đoàn kết đấu tranh, kiên quyết đấu tranh đòi đối phương phải thi hành hiệp định, chống lại mọi âm mưu. Chúng ta tin tưởng rằng với chủ trương chính sách đúng đắn đó, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ, chúng ta nhất định thắng lợi. Cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ của toàn dân ta nhất định thành công.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách bao gồm một số bài nghiên cứu đã được công bố của ông về tư tưởng Hồ Chí Minh, mang tính hồi ức trong đó đề cập sâu sắc đến cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số chuyên luận về tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực khác nhau.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1964)

 • Cuốn sách kể lại một số chuyện về thời kỳ mới xây dựng của quân đội ta. Phân tích những câu chuyện ngay từ ngày Đảng ta mới thành lập; đến những câu chuyện từ những năm 1930, 1931, 1940,.. Đề cao lực lượng Giải phóng quân, Du kích Ba-tơ cùng hàng ngàn đội tự vệ, tự vệ chiến đấu tại khắp các địa phương trên cả nước đã sinh ra và lớn lên trong cao trào đấu tranh cách mạng chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1959)

 • Tác phẩm phân tích sâu sắc tình hình nông dân Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, làm rõ mâu thuẫn giai cấp nông dân - địa chủ là mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam trong giai đoạn này. Đề ra đường lối cách mạng giải phóng dân cày, phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, góp phần định hướng cho phong trào đấu tranh của nông dân trong những năm tiếp theo. Là tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng Việt Nam...

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1959)

 • Nội dung cuốn sách trình bày về vụ thảm sát tàn bạo ở trại tập trung Phú Lợi; một hành động tội ác chưa từng có của Mỹ - Diệm; Điện tối khẩn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới Đại sứ S. S. Ansari Chủ tịch Ủy ban Quốc tế ở Việt Nam; lời kêu gọi của Ủy ban Đấu tranh Trung ương chống vụ thảm sát Phú Lợi; kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi Ủy ban Quốc tế; những vụ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ; những vụ khủng bố dã man do Mỹ -Diệm gây ra và các nội dung về: tình hình một số trại tập trung ở miền Nam; số liệu ngân sách phục vụ việc đàn áp khủng bố của Chính quyền miền Nam và những lời thú nhận.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1972)

 • Đây là một tác phẩm có tinh chất góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn về một trong những nội dung chù yếu của đường lối quân sự của Đảng ta là vấn đề vũ trang toàn dân. Gồm có 4 phần như sau: Nêu lên sự hình thành và phát triển cùa luận điểm hoàn chỉnh cùa chủ nghĩa Mác—Lê-nin về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức; Những kinh nghiệm lớn và truyền thống về xây dựng lực lượng vũ trang của dân tộc ta; Tiếp theo, tập trung phân tích những sáng tạo và thành công lớn của Đảng và nhân dân ta trong công cuộc thực hiện, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và cuối cùng đề cập đến phương hướng tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp chống Mỹ.