Browsing by Author Võ Nguyên Giáp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 14 to 23 of 23

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách bao gồm một số bài nghiên cứu đã được công bố của ông về tư tưởng Hồ Chí Minh, mang tính hồi ức trong đó đề cập sâu sắc đến cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số chuyên luận về tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực khác nhau.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1964)

 • Cuốn sách kể lại một số chuyện về thời kỳ mới xây dựng của quân đội ta. Phân tích những câu chuyện ngay từ ngày Đảng ta mới thành lập; đến những câu chuyện từ những năm 1930, 1931, 1940,.. Đề cao lực lượng Giải phóng quân, Du kích Ba-tơ cùng hàng ngàn đội tự vệ, tự vệ chiến đấu tại khắp các địa phương trên cả nước đã sinh ra và lớn lên trong cao trào đấu tranh cách mạng chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1959)

 • Tác phẩm phân tích sâu sắc tình hình nông dân Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, làm rõ mâu thuẫn giai cấp nông dân - địa chủ là mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam trong giai đoạn này. Đề ra đường lối cách mạng giải phóng dân cày, phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, góp phần định hướng cho phong trào đấu tranh của nông dân trong những năm tiếp theo. Là tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng Việt Nam...

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1959)

 • Nội dung cuốn sách trình bày về vụ thảm sát tàn bạo ở trại tập trung Phú Lợi; một hành động tội ác chưa từng có của Mỹ - Diệm; Điện tối khẩn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới Đại sứ S. S. Ansari Chủ tịch Ủy ban Quốc tế ở Việt Nam; lời kêu gọi của Ủy ban Đấu tranh Trung ương chống vụ thảm sát Phú Lợi; kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi Ủy ban Quốc tế; những vụ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ; những vụ khủng bố dã man do Mỹ -Diệm gây ra và các nội dung về: tình hình một số trại tập trung ở miền Nam; số liệu ngân sách phục vụ việc đàn áp khủng bố của Chính quyền miền Nam và những lời thú nhận.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1972)

 • Đây là một tác phẩm có tinh chất góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn về một trong những nội dung chù yếu của đường lối quân sự của Đảng ta là vấn đề vũ trang toàn dân. Gồm có 4 phần như sau: Nêu lên sự hình thành và phát triển cùa luận điểm hoàn chỉnh cùa chủ nghĩa Mác—Lê-nin về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức; Những kinh nghiệm lớn và truyền thống về xây dựng lực lượng vũ trang của dân tộc ta; Tiếp theo, tập trung phân tích những sáng tạo và thành công lớn của Đảng và nhân dân ta trong công cuộc thực hiện, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và cuối cùng đề cập đến phương hướng tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp chống Mỹ.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1964)

 • Sách phân tích hình thái chiến sự vào mùa hè năm 1953; âm mưu mới của địch; chủ trương của ta trong Đông Xuân 1953-1954. Tập trung vào chiến dịch Điện Bên Phủ; tình hình địch và chủ trương tác chiến của ta. Rút ra một số bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1958)

 • Nội dung cuốn sách nhận định về quá trình chiến dịch Điện Biên Phủ và đánh giá ý nghĩa vĩ đại của nó trong lịch sử kháng chiến của nhân dân ta, trong lịch sử đấu tranh của các dân tộc bị áp bức toàn thế giới. Tình hình chiến sự trong mùa đông 1953 và mùa xuân 1954, kèm theo một số bản đồ.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1970)

 • Nói về đường lối quân sự của Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân thắng lợi chống lại sự xâm lược của ba nước đế quốc, cả nước đánh giặc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang hùng hậu, tiền tuyến và hậu phương vững chắc, vận dụng sáng tạo phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân