Browsing by Author Chính phủ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 742

 • 3. CV 320_BC_CP (Cong tac phong chong tham nhung 8 thang 2013).pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Authors: Chính phủ (2013)

 • Công tác phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện, trong đó chú trọng đến những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như đất đai, tín dụng ngân hàng, đầu tư công, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệptriển khai thực hiện quyết liệt Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ. Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21 ...

 • 6. CV 103_BC_CP (Phong chong tham nhung 2010).pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Authors: Chính phủ (2010)

 • Kể từ 01/10/2009 đến nay, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, nhất là thể chế liên quan đến PCTN được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện. Quốc hội đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 17 luật, ban hành 12 nghị quyết, trong đó có nhiều văn bản quan trọng đối với công tác PCTN như Luật thi hành án hình sự, Luật các tổ chức tín dụng, Luật thuế tài nguyên; Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước...

 • 5. CV 153_BC_CP (Phong chong tham nhung 2011).pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Authors: Chính phủ (2011-09-07)

 • Báo cáo cung cấp thông tin về vấn đề tham nhũng và thực trạng tình hình tham nhũng năm 2011, cụ thể: (1) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống, tham nhũng; (2) Biện pháp phòng ngừa: Công khai minh bạch hoạt động cuả cơ quan, tổ chức và đơn vị; Minh bạch tài sản, thu nhập...) (3). Xử lý tội phạm tham nhũng. Báo cáo kèm theo phụ lục gồm: Phụ lục 1: Kết quả kê khai tài sản thu nhận năm 2010; Phụ lục 2: Kết quả khởi tố, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng theo số thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ ngày 01/1-/2010 - 31/07/2011; Phụ lục 3: Tiến độ điều tra, truy tố, xét sử các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp ban chỉ đạo Trung ương tập trung chỉ ...

 • 1. CV 516_BC_CP (Phu luc) _ Cong tac phong chong tham nhung 2015.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Authors: Chính phủ (2015)

 • Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tăng cường các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng; ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2015, chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể theo từng nội dung công tác; thành lập 07 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại 4 bộ và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp...

 • BAOCAOCONGTACQUOCPHONG6THANGDAUNAM1993_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUBA_1993_TAPIII.pdf.jpg


 • Authors: Đoàn Khuê (1993)

 • Bộ Quốc phòng báo cáo 6 tháng đầu năm 1993: Về công tác phòng thủ tác chiến, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng; Công tác bảo đảm hậu cần, đời sống, trang bị kỹ thuật vật tư, sản xuất quốc phòng và quân đội làm kinh tế; Công tác xây dựng quân đội về chính trị tư tưởng; Công tác đối ngoại quân sự; Công tác thanh tra, pháp chế, chống buôn lậu, chống tham nhũng trong quân đội -- Những nhiệm vụ trọng tâm của cuối tháng 12 năm 1993.; Số 113/NC