Browsing by Author Hồ Chí Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 56

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1966)

 • Cuốn sách trích dẫn một số ý kiến về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Hồ Chủ Tịch, của các đồng chí: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Song Hào. Trong bài có trích dẫn thêm toàn văn bài "Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược".

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1975)

 • Bác Hồ với nông nghiệp gồm những nội dung: Hồ Chủ tịch nói về thi đua sản xuất tiết kiệm trong nông nghiệp; Phát động quần chúng giảm tô cải cách ruộng đất và phong trào đòi công hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và nông trường Nhà nước; Sản xuất nông nghiệp ở miền núi...

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1964)

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo âm mưu và hành động của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ở miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quyết định của nhân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân cả nước đoàn kết một lòng, kiên cường chiến đấu...

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1967)

 • Cuốn sách này tập trung vào lịch sử cách mạng của Việt Nam, bao gồm cả cách mạng tháng Mười và Cách mạng Việt Nam. Nó mô tả những sự kiện và nhân vật quan trọng trong quá trình đấu tranh giành độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam. Cuốn sách cũng đề cập đến các vấn đề xã hội và chính trị của Việt Nam trong thời gian đó, bao gồm cả tình trạng nghèo đói, bất công xã hội và sự đấu tranh cho quyền lợi của người lao động.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1955)

 • Tài liệu giáo dục vô cùng quan trọng về cách viết và cách nói. Đồng thời cũng là một bài học rất lớn về lập trường, tư tưởng, một bài học thấm thía về tác phong, thái độ của người cách mạng trong việc viết cũng như mọi việc khác.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1974)

 • Tài liệu học tập thấm nhuần những lời dạy của Hồ Chủ tịch về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự nghiệp anh hùng của dân tộc ta là một việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tăng sức mạnh vượt qua mọi khó khăn để đi tới mục tiêu cách mạng mà Đảng và Hồ Chủ tịch đã đề ra.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách nêu rõ toàn văn bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu của độc giả nghiên cứu và tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1960-09)

 • Tuyển tập Hồ Chí Minh gồm những văn kiện chính trị quan trọng, có giá trị quý báu (sách, bài báo, tham luận, thư, báo cáo, diễn văn và lời kêu gọi) của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1920 đến nay.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trích dẫn một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ bao gồm quan điểm về cán bộ; vị trí, vai trò của cán bộ; tiêu chuẩn người cán bộ.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1974)

 • Tài liệu là những bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ. Góp phần vào việc nghiên cứu và thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị "Về công tác cán bộ trong giai đoạn mới". Đây là một trong những Nghị quyết rất quan trọng của Đảng. Việc quán triệt và thực hiện đầy đủ nghị quyết này chắc chắn sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, góp phần to lớn thúc đẩy việc thực hiện những nhiệm vụ cách mạng nặng nề, phức tạp đang đặt ra trước nhân dân ta.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1970)

 • Sưu tầm và lựa chọn một số bài nói và viết của Hồ Chủ tịch về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ lịch sử cùng một số bài thơ của Hồ Chủ tịch và một số bài nói lên công lao và sự nghiệp, tiểu sử tóm tắt của Hồ Chủ tịch.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1955)

 • Ban liên lạc Nông dân toàn quốc trích hai nội dung "Lời nói chuyện của Hồ Chủ tịch tại hội nghị đổi công toàn quốc" và "Con đường phát triển của kinh tế nông thôn sau cải cách ruộng đất" làm tài liệu học tập giúp cán bộ thấm nhuần huấn thị của Hồ Chủ tịch về nhiệm vụ, đường lối và phương châm, nguyên tắc xây dựng tổ đổi công trong hoàn cảnh nước ta hiện nay.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1962)

 • Gồm những bức thư, những bài nói của Hồ Chủ tịch về lực lượng vũ trang; tư tưởng của Người về quân sự; đường lối, chính sách, chỉ thị nghị quyết của Đảng mà Người là lãnh tụ vĩ đại.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1960)

 • Cuốn sách gồm một số bức thư Bác gửi Phụ nữ nhân dịp 8/3; một số ý kiến Bác phát biểu trong các hội nghị và một số bài báo Bác viết qua các thời kỳ từ đó cho thấy niềm tin tưởng vững chắc ở lực lượng, khả năng của phụ nữ, đường lối công tác phụ nữ và trách nhiệm giải phóng phụ nữ.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1966)

 • Bài nói của Hồ Chủ tịch ở lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 14-5-1966 về việc học tập lý luận và chính trị là nhiệm vụ quan trọng của Đảng viên, cần nắm vững các nội dung về chủ nghĩa cộng sản; đường lối cơ bản và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam; tổ chức cơ sở của Đảng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương pháp công tác của người đảng viên; sau lớp học này các cấp ủy phải lảm gì và mười nhiệm vụ của Đảng viên.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1975)

 • Cuốn sách viết về cách Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền tải những tư tưởng vĩ đại của mình đến đồng bào, giúp bạn đọc thấm nhuần tư tưởng và mãi mãi ghi lòng tạc dạ công ơn của Người.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1972)

 • Nội dung cuốn sách gồm một số bài của Hồ Chủ tịch nói về lao động nhằm giúp bạn đọc học tập những lời dạy của Người, từ đó ra sức chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệnh của Nhà nước về nghĩa vụ lao động thời chiến: Lao động là một nghĩa vụ thiêng liêng; Lao động nào cũng vẻ vang...