Browsing by Author Nguyễn Đức Chiện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 7 of 7

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • |Trình bày bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến quá trình đường lối Đổi mới; Quá trình phát triển nhận thức, đường lối, chủ trương, chính sách và giải pháp thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng; Dự báo những nhân tố tác động trong quá trình tiếp tục công cuộc Đổi mới; Định hướng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới (quản lý phát triển xã hội đến năm 2030 tầm nhín đến 2045) và đề xuất kiến nghị.

 • 7.pdf.jpg


 • Authors: Nguyễn Đức Chiện (2014)

 • Phân tích các đặc điểm trợ giúp đột xuất, chính sách trợ giúp đột xuất ở nước ta qua các văn bản nghị định về trợ giúp đột xuất : Nghị định 07/2000, Nghị định 168/2004, Nghị định 67/2007, Nghị định 13/2010. Chỉ ra một số khía cạnh bất cập cần khắc phục : đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp đột xuất còn hẹp; mức trợ giúp và nguồn kinh phí còn rất thấp

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách có nội dung nghiên cứu: Nhận diện loại hình xung đột cộng đồng và vốn xã hội ở cộng đồng ven đô hiện nay; Phân tích vai trò (tích cực, tiêu cực) của các loại hình vốn xã hội ứng việc giải quyết và giảm thiểu các xung đột cộng đồng ven đô; Đề xuất khuyến nghị nhằm phát huy vai trò tích cực, giảm thiểu mặt tiêu cực của vốn xã hội, hướng đến giải pháp tổng thể nhằm giảm thiểu mâu thuẫn, xung đột, quàn lý phát triển bền vững cộng đồng ven đô trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi.