Browsing by Author Tổng cục Thống kê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 163

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1970)

 • Trình bày vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của nước ta và kết quả thực hiện đường lối chính sách lớn về kinh tế của Đảng và Nhà nước ta qua các giai đoạn lịch sử, phản ánh quá trình biến đổi của nước ta, từ một nước thuộc địa, nửa phong kìến, kinh tế lạc hậu, phụ thuộc, văn hóa thấp kém trở thành một nước độc lập, xóa bỏ chế độ phong kiến, đang xây dựng nền kinh tế và văn hóa xã hội chủ nghĩa thông qua ba cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tường và văn hóa.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2016)

 • Mục tiêu chủ yếu của cuộcTổng điều tra là thu thập thông tin phục vụ đánh giá thực trạng, phân tích xu hướngbiến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thônvà cải thiện mức sống dân cư nông thôn, đồng thời để đánh giá kết quả thực hiệnmột số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiệnđại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2012)

 • Báo cáo này thể hiện kết quả sơ bộ Tổng điều tra nên chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng dùng tin. Kết quả chính thức của cuộc Tổng điều tra sẽ được biên soạn chi tiết và công bố rộng rãi trong Quý III năm 2013, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các cơ quan Đảng, Nhà nước và người sử dụng thông tin.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2020-08)

 • Báo cáo trình bày về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; tình hình đăng ký doanh nghiệp; đầu tư; thu, chi ngân sách Nhà nước; thương mại, giá cả, vận tải và du lịch; một số tình hình xã hội của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Báo cáo tổng hợp số liệu về kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm của cả nước, bao gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước; Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp; Hoạt động của doanh nghiệp, dịch vụ; Ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán; Đầu tư phát triển; Thu, chi ngân sách Nhà nước; Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; Chỉ số giá tiêu dùng; Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ và một số tình hình xã hội.

 • TCTK san xuat kinh doanh- doi moi doanh nghiep.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Authors: Tổng cục Thống kê (2013-10-28)

 • Để có thêm thông tin đánh giá hiệu quả và tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước phục vụ triển khai đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015" theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 7 năm 2013, Tổng cục Thống kê đã tiến hành điều tra toàn bộ doanh nghiệp nhà nước về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Đối tượng điều tra và tổng hợp kết quả trong báo cáo này bao gồm toàn bộ doanh nghiệp nhà nước, văn phòng tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2011)

 • Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị trường lao động năm 2011 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động - việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, phục vụ việc đánh giá sự biến động của thị trường lao động giữa các quý trong năm và giám sát ảnh hưởng của biến động kinh tế lên thị trường lao động nước ta. Các thông tin tổng hợp đại diện cho cả nước, khu vực thành thị và nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sau mỗi quý điều tra và 61 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đối với cả năm điều tra.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2012)

 • Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thịtrường lao động năm 2012 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộcđiều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, phùhợp với các chuẩn mực quốc tế, phục vụ việc đánh giá sự biến động của thịtrường lao động giữa các quý trong năm và giám sát ảnh hưởng của biến độngkinh tế lên thị trường lao động nước ta. Các thông tin tổng hợp đại diện chocả nước, khu vực thành thị và nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội vàthành phố Hồ Chí Minh sau mỗi quý điều tra và các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương đối với cả năm điều tra

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2012)

 • Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản về thịtrường lao động năm 2011 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tralao động - việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, phù hợp vớichuẩn mực quốc tế, phục vụ việc đánh giá sự biến động của thị trường lao độnggiữa các quý trong năm và giám sát ảnh hưởng của biến động kinh tế lên thị trườnglao động nước ta. Các thông tin tổng hợp đại diện cho cả nước, khu vực thành thịvà nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sau mỗiquý điều tra và 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đối với cả năm điều tra.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2013)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động việclàm trong năm 2012, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm chongười sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liênquan đến thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉtiêu về thị trường lao động nêu trong báo cáo chủ yếu được tính cho nhóm người từ15 tuổi trở lên. Do nhu cầu sử dụng các chỉ tiêu của thị trường lao động đối vớinhóm người trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết54 tuổi) nên kết quả điều tra đối với nhóm tuổi này được tính riêng cho một số chỉtiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2014)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động vàviệc làm trong cả năm 2013, có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điềutra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, nhằm cung cấpcác thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thuthập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối vớinhững người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trongbáo cáo chủ yếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, do cónhu cầu lớn trong việc sử dụng các chỉ tiêu của thị trường lao động đối với nhómngười trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ...

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2013)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao độngvà việc làm trong quý 1 năm 2013, nhằm cung cấp các thông tin về lao độngvà việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về cáchoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong báo cáo chủyếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Do ở nước ta có nhu cầu sửdụng các chỉ tiêu của thị trường lao động đối với nhóm người trong độ tuổilao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết 54 tuổi) nên kết quảđối với nhóm tuổi này được tính riêng cho một số chỉ tiêu chủ yếu về thấtnghiệp và thiếu việc làm.<...

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2014)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao độngvà việc làm trong quý 1 năm 2014, nhằm cung cấp các thông tin về lao độngvà việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về cáchoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong báo cáo chủyếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Do có nhu cầu sử dụng cácchỉ tiêu của thị trường lao động đối với nhóm người trong độ tuổi lao động(nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết 54 tuổi) nên kết quả điều trađối với nhóm tuổi này được tính riêng cho một số chỉ tiêu chủ yếu về thấtnghiệp và thiếu việc làm.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2013)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao độngvà việc làm trong quý 2 năm 2013, nhằm cung cấp các thông tin về lao độngvà việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về cáchoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong báo cáo chủyếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Do có nhu cầu sử dụng cácchỉ tiêu của thị trường lao động đối với nhóm người trong độ tuổi lao động(nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết 54 tuổi) nên kết quả điều trađối với nhóm tuổi này được tính riêng cho một số chỉ tiêu chủ yếu về thấtnghiệp và thiếu việc làm.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2014)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao độngvà việc làm trong quý 2 năm 2014 có tính kế thừa và so sánh với số liệu cáccuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê,nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đếnthị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêuvề thị trường lao động nêu trong báo cáo chủ yếu được tính cho nhóm ngườitừ 15 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, do có nhu cầu lớn trong việc sử dụng các chỉtiêu của thị trường lao động đối với nhóm người trong độ tuổi lao động (namtừ 15 đến hết 59 tuổi và nữ t...

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2013)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao độngvà việc làm trong quý 3 năm 2013, nhằm cung cấp các thông tin về lao độngvà việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về cáchoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong báo cáo chủyếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Do có nhu cầu sử dụng cácchỉ tiêu của thị trường lao động đối với nhóm người trong độ tuổi lao động(nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết 54 tuổi) nên kết quả điều trađối với nhóm tuổi này được tính riêng cho một số chỉ tiêu chủ yếu về thấtnghiệp và thiếu việc làm.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2014)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong quý 3 năm 2014 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong báo cáo chủ yếu đƣợc tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, do có nhu cầu lớn trong việc sử dụng các chỉ tiêu của thị trường lao động đối với nhóm người trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổ...