Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16020
Title: "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ" thể hiện xuyên suốt, nhất quán trong toàn bộ nội dung của Hiến pháp năm 2013
Authors: Trần Ngọc Đường
Keywords: 2013
Hiến pháp
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nhân dân làm chủ
Abstract: Hiến pháp năm 2013 vừa được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013 đã lần đầu tiên ghi nhận cụ thể "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ". Đây là sự tiếp tục quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về việc đề cao chủ quyền nhân dân và khẳng định nguyên tắc "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân". Bài viết nêu và phân tích những nội dung mới thể hiện nhận thức sâu sắc, đầy đủ, nhất quán và xuyên suốt hơn vấn đề Nhân dân làm chủ Nhà nước trong Hiến pháp 2013 so với các Hiến pháp trước đây.
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-7, tr. 13, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.