Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16027
Title: Bảo vệ quyền đảm bảo bí mật, an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của công dân trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Ánh Hồng
Keywords: Quyền đảm bảo bí mật
Pháp luật quốc tế
Pháp luật Việt Nam
An toàn điện tín
An toàn điện thoại
An toàn thư tín
Công dân
Abstract: Đưa ra một số đề xuất nhằm bảo vệ quyền đảm bảo bí mật, an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của công dân trên cơ sở nghiên cứu Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948, Công ước về các quyền dân sự, chính trị năm 1966, BLHS của Nga, Đức, Thụy Điển, Trung Quốc gồm : sửa đổi Điều 125 BLHS; tội phạm hóa thêm hành vi xâm phạm quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình
Issue Date: 2014
Format: tr. 51-59, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.