Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16037
Title: Hoàn thiện quy định về hiệu lực theo không gian của Bộ luật Hình sự Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Phương Hoa
Keywords: Bộ Luật hình sự
Việt Nam
Abstract: Thảo luận những điểm còn hạn chế trong quy định hiện hành của BLHS Việt Nam về hiệu lực theo không gian trên cơ sở phân tích căn cứ xác lập hiệu lực theo không gian của luật hình sự các nước trên thế giới nói chung và BLHS Việt Nam năm 1999. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định liên quan của BLHS Việt Nam như quy định rõ hiệu lực của BLHS đối với tội phạm thực hiện trên lãnh thổ mở rộng của quốc gia....
Issue Date: 2014
Format: tr. 24-32, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.