Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16053
Title: Một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2014
Authors: Võ Trung Tín
Keywords: Luật Bảo vệ mội trường 2005
Luật Bảo vệ môi trường 2014
Abstract: Giới thiệu một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2014 so với Luật Bảo vệ mội trường 2005 : về bố cục của Luật Bảo vệ môi trường 2014 tăng 5 Chương và 35 Điều so với Luật Bảo vệ môi trường 2005; về nội dung Luật BVMT 2014 gồm : các nội dung mới và các nội dung sửa đổi, bổ sung...
Issue Date: 2014
Format: tr. 74-80, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.