Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16071
Title: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
Authors: Trần Công Phàn
Keywords: Bồi dưỡng
Cán bộ
Chất lượng
Đào tạo
Nâng cao
Ngành Kiểm sát nhân dân
Abstract: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân đã có những tiến bộ nhất định và có đóng góp không nhỏ vào công tác ngành nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn vướng mắc cần có những biện pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Issue Date: 2014
Format: tr. 16-22, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.