Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16072
Title: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân
Authors: Bùi Mạnh Cường
Authors: Bùi Mạnh Cường
Keywords: Cải cách hành chính
Công chức
Công vụ
Đẩy mạnh
Ngành Kiểm sát nhân dân
Abstract: Cùng với công cuộc cải cách tư pháp, toàn ngành Kiểm sát nhân dân đang nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, là cơ hội để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.
Issue Date: 2014
Format: tr. 23-27, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.