Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16089
Title: Cần tăng tính tự chủ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quản trị hành chính và ngân sách
Authors: Trần Du lịch
Keywords: Ngân sách
Quản trị hành chính
Tính tự chủ
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Abstract: Trên cơ sở tham khảo Dự thảo Luật Tổ chức VKSND, tác giả góp một số ý kiến về Chương VI - Bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân: bên cạnh sự ủng hộ việc tăng cường điều kiện tốt nhất có thể được, nhằm bảo đảm điều kiện cho VKSND các cấp hoạt động hiệu quả cũng cần có cách nhìn mới hơn về cơ chế tài chính, quản lý nhân sự phù hợp với địa vị pháp lý của VKSND trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước. Vì vậy, cần luật hóa càng cụ thể những nội dung liên quan đến các chức danh, ngạch bậc của
Issue Date: 2014
Format: tr. 62-64, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.