Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16093
Title: Kiến nghị biện pháp kiểm soát có hiệu quả thủ tục hành chính trên địa bàn Thủ đô
Authors: Phạm Xuân Sơn
Keywords: Biện pháp
Kiểm soát
Kiến nghị
Thủ đô Hà Nội
Thủ tục hành chính
Abstract: Kiểm soát thủ tục hành chính là một trong mười nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp. Đối với Thủ đô Hà Nội thì đây là nội dung quan trọng và khó khăn, phức tạp, chính vì thế cần có những kiến nghị đưa ra những biện pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Thủ đô.
Issue Date: 2014
Format: tr. 13-16, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 5
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.