Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16265
Title: Tham luận của ông Tôn Quang Phiệt, đại biểu Thuận Hóa về phong trào đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, của nhân dân ta trong phong trào chống đế quốc của nhân dân châu Á, châu Phi, châu Mỹ la - tinh
Authors: Tôn Quang Phiệt
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa II
Phong trào chống đế quốc
Tham luận
Châu á
Châu Mỹ la-tinh
Châu Phi
Đế quốc Mỹ
Abstract: Từ báo cáo về tình hình thế giới và tình hình miền Nam Việt nam của Chính Phủ tác giả đưa ra một số ý kiến về mặt trận chống Mỹ chung. Khẳng định chủ nghĩa đế quốc sẽ bị tiêu diệt, nhân dân các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh và Việt Nam nhất định
Date Created: 23 đến 27-10-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 154-157, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 23.10 đến ngày 27.10.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.