Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16439
Title: Tham luận của ông Lâm Quang Thự, đại biểu Quảng Nam về vấn đề quan hệ giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng Chính phủ với Hội đồng nhân dân địa phương
Authors: Lâm Quang Thự
Keywords: Hội đồng Chính phủ
Hội đồng nhân dân địa phương
Kỳ họp 5
Khóa II
Tham luận
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Abstract: Tham luận nêu vấn đề tăng cường hoạt động của Hội đồng nhân dân, chấn chỉnh sự phân công giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng chính phủ trong quan hệ với Hội đồng nhân dân
Date Created: 22 đến 27-10-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 123-128, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.1962)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.