Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16568
Title: Tham luận của ông Lê Minh Đức, đại biểu Hà Nội, về ngày thứ bảy đấu tranh thống nhất
Keywords: Đấu tranh thống nhất
Kỳ họp 6
Khóa II
Tham luận
Thứ bảy
Abstract: Nói về sáng kiến thi đua của ngành đường sắt đó là ngày thứ bảy đấu tranh thống nhất. Đây là một hình thức kết hợp nội dung thi đua hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức của phong trào Duyên -hải kết hợp với nội dung nâng cao 4 4ởng chí
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 476- 477, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 87.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.