Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16592
Title: Sửa đổi Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu cải cách tư pháp
Authors: Trần Ngọc Vinh
Keywords: Cải cách tư pháp
Hiến pháp
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Sửa đổi
Abstract: Luật Tổ chức VKSND (sửa đổi), cần nhằm thể chế hóa đầy đủ các yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng, được nêu tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị; đồng thời cụ thể hóa chế định Viện kiểm sát nhân dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, để thể chế hóa rõ hơn quy định của Hiến pháp (sửa đổi) và chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, tác giả có một số ý kiến, đề xuất cụ thể tham gia vào Dự thảo Luật Tổ chức VKSND.
Issue Date: 2014
Format: tr. 14-17, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.