Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16631
Title: Lời kêu gọi ngày 30 tháng 10 năm 1963 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về tình hình miền Nam
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Kỳ họp 7
Khóa II
Lời kêu gọi
Miền Nam
Quốc hội
Abstract: Toàn văn lời kêu gọi của Quốc hội về tình hình đấu tranh miền Nam. Khẳng định nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, quyết không một lực lượng tàn bạo nào có thể chia cắt được
Date Created: 30-10-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 151-152, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.10 đến ngày 30.10.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.