Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16681
Title: Tham luận về cao trào thủy lợi hai năm 1964-1965
Authors: Nguyễn Sĩ Phong
Keywords: 1964
1965
Cao trào thủy lợi
Kỳ họp 8
Khóa II
Tham luận
Abstract: Phát biểu về một trong nhiệm vụ cấp thiết ở nông thôn đó là cao trào thủy lợi hai năm 1964-1965. Đưa ra một số vấn đề để đẩy mạnh phong trào và hoàn thành kế hoạch: Nhận thức của nhân dân về tính chất quan trọng của quy hoạch thủy lợi và xây dựng cho được
Date Created: 29-3 đến 4-4-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 206-208, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 29.3 đến ngày 4.4.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.