Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16823
Title: Tham luận về tinh thần đấu tranh của tín đồ Phật giáo miền Nam và trách nhiệm của tín đồ Phật giáo miền Bắc đối với cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam
Keywords: Tham luận
Miền Nam
Phật giáo
Đấu tranh
Kỳ họp 1
Khóa III
Miền Bắc
Abstract: Trình bày về những tội ác của Mỹ đối với giới Phật giáo và những đóng góp của giới Phật giáo trong kháng chiến; kêu gọi sự đoàn kết và sự ủng hộ của nhân sĩ và tín đồ tôn giáo thế giới
Date Created: 25-6-1964 đến 3-7-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 302-304, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 25.6 đến ngày 3.7.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.