Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16930
Title: Phong trào sản xuất và chiến đấu của các dân tộc miền núi sau một năm chống Mỹ, cứu nước
Authors: Lê Quảng Ba
Keywords: Tham luận
Khóa III
Sản xuất
Chiến đấu
Dân tộc miền núi
Kỳ họp 3
Kháng chiến chống Mỹ
Abstract: Trình bày những thành tựu trong sản xuất, giáo dục, y tế, chiến đấu... của nhân dân các dân tộc miền núi. Những điểm cần chú ý trong thời gian tới: tiếp tục củng cố phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, tăng cường giáo dục tuyên truyền nâng cao tình đoàn kế
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 175-180, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.