Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/17194
Title: Cần hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi phù hợp các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013
Authors: Đinh Hoàng Quang
Authors: Đinh Hoàng Quang
Keywords: Sửa đổi
Quy định
Quyền con người
Bộ luật Tố tụng hình sự
Hoàn thiện
Nguyên tắc cơ bản
Phù hợp
Abstract: Hiến pháp 2013 đã phân biệt sự khác nhau giữa "quyền con người" và "quyền công dân", tạo ra nhận thức mới trong tư tưởng; đồng thời là cơ sở để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các đạo luật cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, trong đó có Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Việc nhận thức rõ về "quyền con người", "quyền công dân" phải được ghi nhận trong các nguyên tắc của tố tụng hình sự và được cụ thể hóa trong các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003. T
Issue Date: 2014
Format: tr. 9-13, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 15
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.