Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17266
Title: Giới Phật giáo Việt Nam nguyện đoàn kết cùng toàn dân đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
Authors: Thích Trí Độ
Keywords: Kỳ họp 2
Kháng chiến chống Mỹ
Khóa IV
Phật giáo
Việt Nam
Xây dựng chủ nghĩa xã hội
Abstract: Trình bày những thắng lợi của ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Mỹ; điều kiện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa và quốc phòng của giới Phật giáo, khẳng định quyết tâm của giới Phật giáo Việt Nam đánh thắng Mỹ xâm lược và xây dựng thà
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 216-217, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.