Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17323
Title: Cần có những điều kiện đảm bảo để thực hiện hiệu quả Chương IX Hiến pháp năm 2013 về "chính quyền địa phương"
Authors: Đinh Văn Liêm
Keywords: Chính quyền địa phương
Chương IX
Điều kiện
Hiến pháp
năm 2013
Abstract: Tác giả đã đưa ra những lý luận, thực tiễn hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh ở nước ta cũng như phương hướng và giải pháp đổi mới chính quyền thành phố thuộc tỉnh ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2014
Format: tr. 7-11, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 17
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.