Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17491
Title: Công tác thủy lợi ở Nam Hà
Authors: Đặng Văn Ngự
Keywords: Kỳ họp 5
Khóa IV
Nam Hà
Tham luận
Thủy lợi
Abstract: Trình bày thành tựu đạt được và những khó khăn hạn chế trong phát triển nông nghiệp của Nam Hà; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: hoàn chỉnh thủy nông trong toàn tỉnh, bảo đảm cải tạo đồng chiêm trũng…
Date Created: 23-12-1975 đến 28-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 198-200, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 23.12 đến ngày 28.12.1974)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.