Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17549
Title: Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp
Authors: Tạp chí kiểm sát
Keywords: Kế hoạch
Nhiệm vụ
Tuyên truyền
Thông tin
Cải cách tư pháp
Công tác
Chủ trương
Hoạt động tư pháp
Abstract: Ngày 15/08/2014 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã ban hành Kế hoạch 38-KH/CCTP đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trong thời gian tới.
Issue Date: 2014
Format: tr. 5-9, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 19
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.