Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17673
Title: Lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V
Authors: Phạm Văn Đồng
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa V
Lời phát biểu
Quốc Hội
Abstract: Toàn văn lời phát biểu của Thủ 4ớng Phạm Văn Đồng tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V về Kế hoạch nhà nước, về chính sách, về tổ chức và chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Chính phủ
Date Created: 22-12-1975 đến 27-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 345-348, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 22.12 đến ngày 27.12.1975)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 92.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.