Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17772
Title: Đồng bào người Hoa ở miền Nam cùng đồng bào các dân tộc đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
Authors: Ngô Liên
Keywords: Việt Nam
Khóa VI
Sự nghiệp cách mạng
Chủ nghĩa xã hội
Đoàn kết dân tộc
Đồng bào người Hoa
Kỳ họp 1
Abstract: Trình bày những thành tích mà đồng bào Hoa giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đề nghị một số ý kiến với Quốc hội nhằm thúc đẩy phong trào người Hoa tiến kịp với đà phát triển chung với phong trào cả nước, đẩy mạnh cuộc cách mạng tiến nhanh, tiến mạnh,
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 365-369, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 73.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.