Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17927
Title: Khắc phục khó khăn giữ vững và nâng cao phong trào cách mạng của quần chúng, tiến công mạnh mẽ và liên tục trên mặt trận thủy lợi
Authors: Nguyễn Tiến Chương
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa VI
Nghệ Tĩnh
Phong trào quần chúng
Tham luận
Thủy lợi
Abstract: Thực trạng về công tác thủy lợi và sản xuất nông nghiệp của tỉnh Nghệ Tĩnh năm 1976 - 1977: thành tựu và hạn chế. Đề nghị với Chính phủ và các Bộ có liên quan phải tổ chức lao động làm thủy lợi để đảm bảo làm được khối lượng của kế hoạch 3 năm sau đó; phá
Date Created: 19-12 đến 28-12-1977
Issue Date: 1977
Format: tr. 237-240, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 19.12 đến ngày 28.12.1977)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.