Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18080
Title: Kiểm toán Nhà nước - một thiết chế đảm bảo thực hiện tính dân chủ trong Hiến pháp
Authors: Nguyễn Hữu Vạn
Keywords: Dân chủ
Hiến pháp
Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán viên
Abstract: Trình bày vai trò quan trọng của KTNN : tăng cường giám sát của Quốc hội và giám sát của nhân dân đối với quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần đảm bảo minh bạch các quan hệ kinh tế, tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phân tích nội dung chủ yếu để triển khai thực hiện quy định về KTNN trong Hiến pháp sửa đổi : tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; sửa đổi, bổ sung Luật KT
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-9, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 5
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.