Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18156
Title: Tờ trình về Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Xuân Thủy
Keywords: Thi hành Hiến pháp
Quốc hội
Tờ trình
Kỳ họp 7
Khóa VI
Nghị quyết
Abstract: Trình Quốc hội xét và quyết định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp mới như: Xác định Hiến pháp mới được thi hành kể từ ngày được công bố; Quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII...
Date Created: 11 đến 26-12-1980
Issue Date: 1980
Format: tr. 117, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá VI.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 11.12 đến ngày 26.12.1980)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 794,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.