Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18354
Title: Thực trạng pháp luật về giám sát tài chính công và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Trần Vũ Hải
Keywords: Tài chính công
Giám sát tài chính công
Pháp luật
Abstract: Phân tích tổng quan pháp luật về giám sát tài chính công trên hai phương diện : xem xét dựa vào nội dung quan hệ pháp luật về giám sát tài chính; xem xét dựa trên hoạt động giám sát của từng chủ thể. Trình bày một số bất cập cơ bản của pháp luật giám sát tài chính công ở một số cơ quan giám sát chủ yếu. Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát tài chính công
Issue Date: 2014
Format: tr. 42-51, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.