Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18356
Title: So sánh các quy định về thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm tại Mỹ, Pháp, Nga và Việt Nam
Authors: Nguyễn Ngọc Kiện
Keywords: Phiên tòa hình sự sơ thẩm
Tố tụng hình sự
Thủ tục tranh luận
Thủ tục xét hỏi
Abstract: Phân tích nội dung làm rõ quy định về xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ở một số nước trên thế giới có nền pháp luật tố tụng hình sự tiêu biểu, phát triển : Hoa Kỳ, Pháp, Liên bang Nga. So sánh với pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 59-64, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.