Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18491
Title: Các quy định về Chính phủ trong Hiến pháp và việc xây dựng luật có liên quan
Authors: Hoàng Thị Ngân
Keywords: 2013
Cơ quan nhà nước
Chính phủ
Hiến pháp
Hoạch định chính sách
Abstract: Phân tích mối quan hệ giữa Chính phủ với Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước khác theo Hiến pháp 2013. Phân tích hoạt động hoạch định chính sách quốc gia ở các Điều 69, Điều 70, Điều 96 Hiến pháp 2013. Trình bày các nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Đề xuất nghiên cứu điều chỉnh mối quan hệ giữa Chính phủ và các bộ, Bộ trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của tập thể cơ quan hành pháp trong Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ
Issue Date: 2014
Format: tr. 24-28, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.