Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18492
Title: Quản lý và điều tiết: Cải cách bộ máy chính quyền dưới sức ép phục vụ người dân và doanh nghiệp
Authors: Phạm Duy Nghĩa
Keywords: Bộ máy chính quyền
Cơ quan quản lý nhà nước
Dịch vụ công
Doanh nghiệp
Nhân dân
Abstract: Phân tích nội dung xem xét cơ quan quản lý nhà nước như một tổ chức cung ứng dịch vụ công và thảo luận các khả năng tham khảo kinh nghiệm của khu vực tư nhân : nhận diện rõ khách hàng để cung ứng dịch vụ công tốt hơn; phân quyền rạch ròi giữa tự quản địa phương và chính quyền trung ương; cải cách chính quyền trung ương; nhân lực cho khu vực công. Đề xuất một số kiến nghị thảo luận cải thiện cách tổ chức và hoạt động của chính quyền
Issue Date: 2014
Format: tr. 29-34, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.