Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18493
Title: Nâng cao trách nhiệm chính trị của Chính phủ
Authors: Võ Trí Hảo
Keywords: 2013
Chính phủ
Hiến pháp
Trách nhiệm chính trị
Trách nhiệm pháp lý
Abstract: Phân biệt trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm chính trị. Phân tích chức năng và trách nhiệm chính trị của Chính phủ theo Điều 94, Điều 96 Hiến pháp 2013. Trình bày nội dung nâng cao trách nhiệm chính trị của Chính phủ : phân định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; tăng cường tính liên đới chịu trách nhiệm chính trị của Chính phủ; nâng cao động cơ của cơ quan giám sát
Issue Date: 2014
Format: tr. 35-40, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.