Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18496
Title: Phân định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng trong cơ cấu Chính phủ
Authors: Nguyễn Thị Kim Thoa
Keywords: 2013
Bộ trưởng
Cơ cấu Chính phủ
Hiến pháp
Thủ tướng
Abstract: Trình bày nội dung vai trò của Chính phủ và vai trò của Bộ trưởng trong cơ cấu Chính phủ. Phân tích mối quan hệ giữa Bộ trưởng với Thủ tướng, giữa Bộ trưởng với việc điều hành, quản lý bộ; giữa Bộ trưởng với các Bộ trưởng khác
Issue Date: 2014
Format: tr. 58-63, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.