Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18510
Title: Báo cáo thẩm tra Phần chung Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Trần Quang Huy
Keywords: Báo cáo thẩm tra
Báo cáo
Bộ luật hình sự
Kỳ họp 4
Khóa VII
Phần chung
Abstract: Báo cáo gồm 2 phần. Phần 1 là nhận xét chung về bản dự thảo phần chung Bộ luật hình sự. Phần 2 là những vấn đề cụ thể như về việc nên bỏ hay giữ nguyên tắc 4ơng tự, về tuổi của người chưa thành niên phạm tội vắt đầu chịu trách nhiệm hình sự.
Date Created: 20-12 - 28-12-1982
Issue Date: 1982
Format: tr. 111-117, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 19.12 đến ngày 28.12.1982)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.