Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18581
Title: Tờ trình về dự kiến chỉnh lý phần chung bộ luật hình sự
Authors: Nguyễn Huy Thúc
Keywords: Phần chung
Bộ luật hình sự
Dự kiến chỉnh lý
Kỳ họp 5
Khóa VII
Tờ trình
Abstract: Trình bày về vấn đề chỉnh lý phần chung của bộ luật hình sự qua theo dõi việc thảo luận và phát biểu ý kiến của các đồng chí đại biểu Ủy ban pháp luật
Date Created: 24-6 đến 30-6-1983
Issue Date: 1983
Format: tr. 63-64, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 24.6 đến ngày 30.6.1983)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.