Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18689
Title: Cần xây dựng Luật Tổ chức Hội đồng bầu cử quốc gia
Authors: Vũ Đức Khiển
Keywords: Luật Tổ chức Hội đồng bầu cử quốc gia
Hội đồng Bầu cử quốc gia
Luật Hiến pháp
Abstract: Một số quy định về Hội đồng Bầu cử quốc gia trong Hiến pháp 2013. Phân tích hai phương án quy định tổ chức và hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Bầu cử quốc gia để khẳng định sự cần thiết xây dựng Luật Tổ chức Hội đồng Bầu cử quốc gia
Issue Date: 2014
Format: tr. 12-15, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.