Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18777
Title: Hiến pháp năm 2013 và việc phát triển nhận thức về hiến pháp
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Luật Hiến pháp
2013
Hiến pháp
Abstract: Cung cấp một cái nhìn đa diện, sâu sắc và nhiều gợi mở liên quan đến vấn đề phát triển nhận thức về Hiến pháp Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013, là cơ sở cho việc đưa Hiến pháp vào thực tiễn cuốc sống xã hội và sinh hoạt quốc gia đối với nền khoa học pháp lý nói chung và chủ nghĩa lập hiến ở Việt Nam nói riêng
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-9, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 12
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.