Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18832
Title: Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết định của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng
Authors: Nguyễn Hữu Thọ
Keywords: Hội đồng Bộ trưởng
Hội đồng nhà nước
Kỳ họp 11
Khóa VII
Nghị quyết
Nhân sự
Abstract: Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Quyết định số 703 NQ/HĐNN7 ngày 30 tháng 01 năm 1986 của Hội đồng Nhà nước về việc đồng chí Trần Phương thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Phê chuẩn Quyết định số 735 QĐ/HĐNN7 ngày 21 tháng 6 năm 1986 của hội
Date Created: 24-6 đến 30-6-1986
Issue Date: 1986
Format: tr. 315-317, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 11 (Từ ngày 24.6 đến ngày 30.6.1986)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.