Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19042
Title: Tờ trình về dự thảo luật đất đai.
Authors: Hội đồng Bộ trưởng
Keywords: Dự thảo
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Luật đất đai
Tờ trình
Abstract: Nêu về một số vấn đề đáng quan tâm trong dự thảo Luật mới. Về thẩm quyền giao đất(Điều 13). Về làm đất làm kinh tế gia đình( Điều 27). Về đất khu dan cư(Điều 34, 35). Về đất vườn(Điều 31). Về vấn đề chuyển nhượng bán thành quả lao động, kết quả đầu 4 trên
Date Created: 21-11-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 126-134, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.