Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19043
Title: Tờ trình về dự thảo luật đầu tư nước ngoài
Authors: Hội đồng Bộ trưởng
Keywords: Đầu tư nước ngoài
Dự thảo
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Luật đầu tư nước ngoài
Tờ trình
Abstract: Trình bày về 4 4ởng chỉ đạo việc soạn thảo luật. Đối 4ợng của Luật. Nội dung luật, về những quyền lợi và nghĩa vụ của người đầu 4. Về tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động đầu 4. Cấu trúc của dự thảo luật
Date Created: 23 đến 29-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 135-142, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.