Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19044
Title: Báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật đầu tư nước ngoài
Authors: Ủy ban Pháp luật
Keywords: Luật đầu tư nước ngoài
Báo cáo thẩm tra
Dự thảo
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Đầu tư nước ngoài
Abstract: Trình bày về đối 4ợng áp dụng Luật đầu 4. Về phạm vi điều chỉnh của Luật. Về lĩnh vực đầu 4. Về biện pháp khuyến khích đầu 4
Date Created: 20-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 143-148, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.