Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/19050
Title: Thuyết trình của Hội đồng dân tộc của Quốc hội về tăng cường xây dựng, củng cố toàn diện miền núi, vùng các dân tộc thiểu số, trọng điểm là vùng cao, biên giới phía Bắc trong kế hoạch nhà nước năm 1988 và thời gian tới
Authors: Đàm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
Authors: Đàm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
Keywords: Biên giới phía Bắc
Dân tộc thiếu số
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Thuyết trình
Vùng cao
Abstract: Trình bày một số tình hình và kiến nghị một số chủ trương, biện pháp cụ thể, có tính chất cấp bách, nổi lên trong toàn bộ vấn đề miền núi và dân tộc hiện nay.
Date Created: 25-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 190-202, .pdf
Source: Quốc hội khóa VIII. Kỳ họp lần thứ hai
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.